Khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch – thương mại làng nghề Vạn Phúc – Hà Đông 2018